ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Νάξος, 09/05/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       Αρ. Πρωτ.:6341
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (22η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 14η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση 3ου τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
2.Έγκριση 4ου τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
3.Έγκριση 1ου τριμήνου του έτους 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
4.Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Χημικών ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2014».
5.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Νάξου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
6.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Στατική αποκατάσταση του ισόγειου κτιρίου και κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στον αύλειο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
7.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αξιοποίηση γεωτρήσεων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
8.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στο αντλιοστάσιο Φιλωτίου».
9.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Δαμαριώνα».
10.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανάπτυξη ιστών με φωτιστικά σώματα τροφοδοτούμενα από φωτοβολταϊκά στοιχεία & σύστημα διαχείρισης για τις στάσεις των αστικών γραμμών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
11.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιμόρφωση εργαζομένων οδηγών του Δήμου για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) περιοδικής κατάρτισης.
12.Κατάρτιση όρων διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην παραλία «Πλάκας» της Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου και χώρων στάθμευσης στη Δ.Κ. Νάξου.
13.Κατάρτιση όρων διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση των αναγκών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νάξου.
14.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
15.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.
        
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.