ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 10-06-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   Αρ. Πρωτ.:7517
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (21η/2013)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 14η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους 2013.
2.Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας περί εξόφλησης απαίτησης για παροχή ύδατος στην Τ.Κ. Βίβλου.
3.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2013.
4.Καθορισμός τιμών εκκίνησης δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
5.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013. 
  
 Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.