ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νάξος, 10/06/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         Αρ. Πρωτ.: 9337
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 14 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
2.Διάθεση πίστωσης για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
3.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
4.Έγκριση δαπάνης,  διάθεση πίστωσης και  απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Πλακοστρώσεις δρόμων εντός του οικισμού στην Τ.Κ. Κεραμωτής.
5.Έγκριση δαπάνης,  διάθεση πίστωσης και  απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση – επισκευή δομικών τμημάτων σφαγείου στη θέση Τίμιος Σταυρός.
6.Έγκριση δαπάνης,  διάθεση πίστωσης και  απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Επισκευή φρεατίου και πλακόστρωση τμήματος δρόμου στον οικισμό Καλόξυλου στην Τ.Κ. Χαλκείου.
7.Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 171/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8.Λήψη απόφασης για το υπ’ αρ. 464/2015 τιμολόγιο της ΤΕΧΝΩΡ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ.
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.