ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Νάξος, 09/09/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         Αρ. πρωτ.: 15714 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 14η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
2.Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
3.Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας ελεγκτή δεξαμενών και πηγών νήσου Νάξου.
4.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία: «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Νάξου» έτους 2016 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία: «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Δρυμαλίας» έτους 2016 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6.Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Νάξου έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
7.Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Νάξου» έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8.Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δρυμαλίας έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
9.Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δρυμαλίας» έτους 2016-2017 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
10.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών υλικών 2016 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
11.Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».
12.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων.
13.Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση  χώρων στάθμευσης οχημάτων στη  Δ.Κ. Νάξου και στην Τ.Κ. Βίβλου.
14.Ενημέρωση δικασίμων μηνός Οκτωβρίου 2016 για έγκριση παραστάσεων και μετάβαση εκτός έδρας. 
15.Συγκρότηση επιτροπών βάσει του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.