ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 10-10-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Αρ. Πρωτ.:13798
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (47η/2013)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 14η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – διαμόρφωση Νεκροταφείου και επένδυση εξωτερικής σκάλας ανόδου Τ.Κ. Κεραμωτής».
2.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επείγουσα αποκατάσταση τμήματος δικτύου αποχέτευσης από την οικία Γεωργίου Σιδερή έως την οικία Βασιλείου Αξαόπουλου της Τ.Κ. Κορώνου».
3.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση ισόπεδων κόμβων οδικού δικτύου Νάξου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4.Έγκριση αποτελέσματος ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργασίες ταφής απορριμμάτων στον Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013-2014».
5.Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση βανών δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
6.Έγκριση πρακτικού β΄φάσης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοκιβωτίου (πρέσα χαρτόκουτων) με συμπίεση χωρητικότητας 10m3.
7.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013. 
8.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
               
 Ο Δήμαρχος 
 & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.