ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 10/10/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   Αρ. Πρωτ.: 18384
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 14η Οκτωβρίου 2016, ημέρα  και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. Έτους 2016.
2.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
3.Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης , έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4.Έγκριση δαπάνης  διάθεση πίστωσης , έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια  και τοποθέτηση κουφωμάτων για την συντήρηση των Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Νάξου & Δρυμαλίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5.Έγκριση δαπάνης  διάθεση πίστωσης , έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια  φυσητήρων για τους ΒΙΟ.ΚΑ.  Τσικαλαριού και Εγγαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6.Έγκριση απόφασης Δημάρχου  και διάθεση πίστωσης για μετακίνηση υπαλλήλου για να παραστεί ως μάρτυρας σε ποινική δίκη κατόπιν κλήσεως δικαστηρίου.
7.Ενημέρωση δικασίμων μηνός Οκτωβρίου 2016 για έγκριση παραστάσεων και μετάβαση εκτός έδρας.
8.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 2016.
9.Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2011 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
 
 
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.