ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Νάξος, 12/12/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:24372
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (55η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 16η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
2.Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
3.Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για τα ετήσια ασφάλιστρα οχημάτων/ μηχανημάτων/ μοτοσικλετών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2015.
4.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Ετήσια ασφάλιστρα οχημάτων/ μηχανημάτων/ μοτοσικλετών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2015».  
5.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Κτηματογράφηση για ‘Διάνοιξη περιφερειακού – δημοτικού δρόμου Κουφονησίου’»
6.Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών σήμανσης έτους 2014».
7.Κατάρτιση όρων διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αίθουσας «Ιάκωβος Καμπανέλης».
8.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
9.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
10.Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
       
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Ιωάννης Αξαόπουλος 

Σχόλια are closed.