ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (13η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 16η Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 1ου σταδίου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2012».

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω έναρξης της κολυμβητικής περιόδου την 01η Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εγκατασταθεί ναυαγοσώστες στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου μας.

2. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να γίνουν έγκαιρα οι εργαστηριακές αναλύσεις για το μήνα Μάιο ώστε να εφαρμοστεί το εγκεκριμένο από τον αρμόδιο φορέα πρόγραμμα δειγματοληψιών.  

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή προστίμου, προσαυξήσεων και τελών λόγω επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τη μη τήρηση νομοθεσίας περί προστασίας περιβάλλοντος

α. από την λειτουργία των εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Νάξου,

β. σχετικά με την επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων Δ.Δ. Κυνιδάρου Δήμου Νάξου και

γ. σχετικά με την επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων Δ.Δ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι έχει λήξει το χρέος και έχουμε λάβει προφορική όχληση από το Υπουργείο Οικονομικών – Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων, για την άμεση εξόφλησή του.

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Εργαστηριακές αναλύσεις νερού πηγών, γεωτρήσεων, πηγαδιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι πρέπει εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας (15 Ιουνίου) να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες ενέργειες.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.