ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 13/02/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:1854
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (9η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 17η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Λήψη απόφασης επί αίτησης συμβιβασμού Μιχαηλίδη.
2.Έγκριση παραστάσεων της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.
3.Κατ’ εξαίρεση ανάθεση της υπόθεσης VODAFONE κατά Δήμου σε ειδική νομικό.
4.Κατ’ εξαίρεση ανάθεση της κατάθεσης αίτησης ακυρώσεως και αίτησης αναστολής εκτελέσεως κατά της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περί έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» σε ειδικό νομικό.
5.Έγκριση πρακτικού α΄φάσης για τον πρόχειρο διαγωνισμό για την «Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων, μοτοσικλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2014».
6.Ορισμός μελών επιτροπής διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)».
7.Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποπεράτωση εργασιών πλατείας Αγίων Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων».
8.Διάθεση δαπανών από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
9.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.
               
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.