ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Νάξος, 16/03/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Αρ. Πρωτ.: 3987 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (6η/2015)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 17η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.Διάθεση πιστώσεων υποχρεώσεων πολυετίας.
2.Διάθεση πιστώσεων Π.Ο.Ε.
3.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
Κατόπιν της υπ΄αρ. πρωτ. 16882/11-03-2015 (ΑΔΑ: ΩΙΕ3ΟΡ1Ι-062) απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικονομικού έτους 2015, η συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να λειτουργήσουν ομαλά οι υπηρεσίες του Δήμου.  
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.