ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Νάξος, 13/05/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         Αρ. Πρωτ.: 7094
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 17η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Καθορισμός τιμών εκκίνησης τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης) για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού και συγκεκριμένα για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής και τοποθέτηση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι -εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016, για την επισκευή αναδευτήρων ΒΙΟ.ΚΑ (2 αναδευτήρες 2,5 kw και 2 αναδευτήρες 1,5 kw) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016, για την προμήθεια αναδευτήρων για τις εγκαταστάσεις των ΒΙΟ.ΚΑ.
4.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης: Υδραυλική Μελέτη Περιοχής Επέκτασης Αεροδρομίου Νάξου.
5.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης: Επέκταση της Κυκλοφοριακής μελέτης στη Δ.Κ. Νάξου και προσαρμογή των ισχυουσών κυκλοφοριακών συνθηκών στις διαμορφωμένες συνθήκες κυκλοφορίας.
6.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
7.Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
 Ο Δήμαρχος 
 & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.