ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Νάξος, 14/10/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         Αρ. πρωτ.: 18864
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 18η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
2.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
3.Διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
4.Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την ’’προμήθεια ειδών Τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π. έτους  2017’’.
5.Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ’’προμήθεια ειδών Τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π. έτους  2017’’.
6.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ’’προμήθεια  ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας και  Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2016’’Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
7.Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ετών 2015 και 2016.
8.Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 2016.
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.