ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Νάξος, 14-11-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        Αρ. Πρωτ.:16264
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (50η/2013)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 18η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπων της Τ.Κ. Ποταμιάς Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2.Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αίθουσας τελετών (κυλικείο) και ανθοπωλείου του νέου δημοτικού κοιμητηρίου Δ.Κ. Νάξου.
3.Ακύρωση της υπ’αρ. 287/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4.Κατ’ εξαίρεση ανάθεση υπόθεσης φερόμενης οφειλής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ειδική νομικό.
5.Εισήγηση για την αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στη θέση Αγία Ειρήνη Κορωνοχωρίου Τ.Κ. Μελάνων.
6.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση μελέτης «Μελέτη κατακόρυφης σήμανσης και ασφάλισης».
7.Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής.
8.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
9.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
              
Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.