ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Νάξος, 14/11/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:22075
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (50η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 18η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
2.Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
3.Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
4.Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
5.Διάθεση πίστωσης για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
6.Διάθεση πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
7.Έγκριση παραστάσεων της με πάγια αντιμισθίας δικηγόρο του Δήμου.
8.Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης και έγκριση αποτελέσματος ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου 2 «Αποκατάσταση των 10 ΧΑΔΑ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
9.Έγκριση πρακτικών διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων 2014, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
10.Εξέταση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, γάλακτος για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π. και ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2015».
11.Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
       
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.