ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Νάξος, 18-12-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:18684
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (56η/2013)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 18η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Λήψη απόφασης επί της από 17-12-2013 ένσταση κατά της διακήρυξης για την «Προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματος καθαριότητας – μετακινούμενο σύστημα καθαρισμού δαπέδων, έκπλυσης, λεύκανσης και αποκόλλησης τσίχλας».
2.Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για παροχή υπηρεσιών <«Τεχνική βοήθεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» – Υποέργο Α «Παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για ενεργειακά έργα και έργα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, για την ωρίμανση, προετοιμασία, υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων και την ολοκληρωμένη ικανοποίηση των υποχρεώσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»>.
3.Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για παροχή υπηρεσιών <«Τεχνική βοήθεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» – Υποέργο Β «Παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για γενικά έργα υποδομών, για την ωρίμανση, προετοιμασία, υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων και την ολοκληρωμένη ικανοποίηση των υποχρεώσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»>. 
4.Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».   
       
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.