ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (7η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 19η Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους ύδρευσης Δ.Κ. Κουφονησίων.

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύναψη σύμβασης ελέγχου χρηματικού υπολοίπου Τ.Π. & Δανείων από ορκωτούς ελεγκτές.

4. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.