ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Νάξος, 16/01/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 647
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (1η/2015)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 20η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, λόγω του κλεισίματος του οικονομικού έτους:
1.Έγκριση παραστάσεων της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.
2.Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την διεκπεραίωση αναγκαστικών μέτρων και επίδοση εγγράφων Νομικής Υπηρεσίας.
3.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αίθουσας «Ιάκωβος Καμπανέλης».
4.Επιβολή τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
5.Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων, υποβολής γνωμοδοτήσεων για θέματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων ή για θέματα που προβλέπουν οι διατάξεις του ΠΔ 28/1980.
6.Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων, υποβολής γνωμοδοτήσεων για θέματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων ή για θέματα που προβλέπουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
       
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.