ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Νάξος, 13/04/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         Αρ. πρωτ.: 7175
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 20 Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2017.
2.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών ΠΟΕ.
3.Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων Δήμου Νάξου .
4.Έγκριση της 221/10-4-2017 απόφασης Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 
5.Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης , έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για απευθείας ανάθεση καταπολέμησης κουνουπιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. 
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 
                         

Σχόλια are closed.