ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 15 /09/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 19393
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 20 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής, και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στη Δ. Κ. Νάξου.
2.Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
3.Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
4.Έγκριση ή μη διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
5.Τροποποίηση της 228/2016 απόφασης της Ο.Ε. αναφορικά με το χρονικό διάστημα οφειλής μισθωμάτων μετά από εξωσυμβατική χρήση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6.Αποδοχή δωρεάς αντικειμένων.
7.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το πρόγραμμα consume-less.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.