ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 20/10/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 22830
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 20η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

« Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έκδοση παραβόλου υπέρ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τροποποίηση άδειας μηχανολογικής εγκατάστασης »

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για άμεση έκδοση του ως άνω παραβόλου, για τους παρακάτω λόγους:
α) Η έκδοση του παραβόλου είναι απαραίτητη για την έκδοση της τροποποίησης άδειας εγκατάστασης «ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» από την αδειοδοτούσα αρχή, όπως μας ενημέρωσε σχετικά την 19-10-2017.
β) Η αναφερόμενη άδεια αποτελεί βασικό στοιχείο για την υποβολή αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης του έργου προς την διαχειριστική αρχή, για την οποία έχει τεθεί προθεσμία υποβολής έως 20-10-2017.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.