ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 16-12-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:18400
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (56η/2013)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 20η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνηση της μελέτης «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη της «Μελέτη αποπεράτωσης εργασιών Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου και στίβου, κατασκευής κερκίδων, δημιουργίας χώρων στάθμευσης και εξωτερικής οδοποιίας στο Φιλώτι Νάξου».
2.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνηση της μελέτης «Στατική μελέτη της «Μελέτη αποπεράτωσης εργασιών Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου και στίβου, κατασκευής κερκίδων, δημιουργίας χώρων στάθμευσης και εξωτερικής οδοποιίας στο Φιλώτι Νάξου».
3.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνηση της μελέτης «Η/Μ μελέτη της «Μελέτη αποπεράτωσης εργασιών Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου και στίβου, κατασκευής κερκίδων, δημιουργίας χώρων στάθμευσης και εξωτερικής οδοποιίας στο Φιλώτι Νάξου».
4.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνηση της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη και σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ της «Μελέτη αποπεράτωσης εργασιών Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου και στίβου, κατασκευής κερκίδων, δημιουργίας χώρων στάθμευσης και εξωτερικής οδοποιίας στο Φιλώτι Νάξου».
5.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Προσθήκη – προσαρμογή εγκαταστάσεων για την λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης Δ.Κ. Σχοινούσας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
6.Έγκριση πρακτικών ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση εργασιών πλατείας Αγίων Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
7.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013. 
8.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
               
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.