ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Νάξος, 02-08-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ     Αρ. Πρωτ.:10534
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (30η/2013)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 2α Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Καθορισμός τιμών εκκίνησης επαναπροσδιορισθέντων τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης) για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους και συγκεκριμένα για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
2.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013. 
3.Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών/αξιολόγησης υπηρεσιών-εργασιών για το έτος 2013 (Π.Δ. 28/1980) σύμφωνα με την Πράξη 75/2013 του Κλιμ. Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4.Λήψη απόφασης επί της από 29-7-2013 ένστασης του Αντωνίου Μπελέντη του Σπυρίδωνα.
 Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.