ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (19η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 20η Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας περί άσκησης παρέμβασης ενώπιον του ΣτΕ επί των αιτήσεων ακύρωσης κατά ΧΥΤΑ των Συλλόγων Γαληνιωτών και Εγγαριτών.
 2. Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας περί έγκρισης παραστάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νάξου και Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού έργων Δήμου Νάξου &  Μικρών Κυκλάδων, προϋπολογισμού άνω του ορίου της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. για το έτος 2012.
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα ακτών νήσου Νάξου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα, ευπρεπισμός και συντήρηση κοιμητηρίων» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 6. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή νέων τάφων στο νεκροταφείο της Δ.Κ. Απεράθου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 7. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκαταστάσεις – επέκταση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και διαμορφώσεις οδών Χώρας Δ.Κ. Νάξου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στον οικισμό Κουρουνοχωρίου Τ.Κ. Μελάνων».
 9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή σχολείου Δανακού».
 10. Έγκριση πρακτικών διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών βοσκοτόπων της Τ.Κ. Σκαδού.
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ασφαλτομίγματος.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός λάκκων ΧΑΔΑ Δ.Κ. Κουφονησίων».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, παραλιών και ακτών Δ.Κ. Κουφονησίων».
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Κουφονησίων».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Δονούσας».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Δονούσας».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Ταφή απορριμμάτων Δ.Κ. Δονούσας».
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Ταφή απορριμμάτων Δ.Κ. Σχοινούσας».
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Σχοινούσας».
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Σχοινούσας».
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Ηρακλειάς».
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Ηρακλειάς».
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός ρείθρων ασφαλτοδρόμων Δ.Κ. Ηρακλειάς».
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες καθαρισμού ΧΑΔΑ Δ.Κ. Ηρακλειάς».
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Ηρακλειάς».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας».
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Κουφονησίων».
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Σχοινούσας».
 29. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
 30. Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.               

 Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.