ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νάξος, 17-05-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Αρ. Πρωτ.:6155
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (17η/2013)


                         Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 21η Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εξέταση της από 15-05-2013 ένστασης και λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της εργασίας «Καταπολέμηση κουνουπιών» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2013.
2.Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις δρόμων οικισμού Δ.Κ. Φιλωτίου».
3.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 σε βάρος των ΚΑ 10-6063, ΚΑ 35-6063, ΚΑ 25-6063, ΚΑ 30-6063, ΚΑ70-6063, ΚΑ 15-6063, ΚΑ 20-6063 για τις δαπάνες για την προμήθεια γάλακτος για της υπηρεσίες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4.Έγκριση παραστάσεων της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου ενώπιον του Εφετείου Αιγαίου και Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου.
5.Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Κυνιδάρου».
6.Λήψη απόφασης επί της από 2-5-2013 προδικαστικής προσφυγής του Βασιλάκη Βασίλειου του Γεωργίου.
7.Έγκριση πρακτικού μίσθωσης 3ου Νηπιαγωγείου.
8.Έγκριση 2ου σταδίου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013».
9.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών «Συντήρηση των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων».
10.Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
11.Έγκριση της υπ’αριθμ. 171/2013 απόφασης Δημάρχου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. 
12.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
13.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε. 

             Ο Δήμαρχος
  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
      Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.