Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε
στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 22η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  1. Έγκριση των υπ' αριθμ. 58, 69, 72, 73 και 77/2011 Αποφάσεων Δημάρχου.
  2. Έγκριση ή μη άσκησης παρέμβασης Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νάξου στη δικάσιμο της 28ης Φεβρουαρίου 2011 στην υπόθεση αγωγής Κωνσταντίνου Κατερίνη του Νικολάου κατά Μιχαήλ Μαργαρίτη του Φωτίου.
  3. Έγκριση της από 14-01-2011 παράστασης της δικηγόρου του Δήμου ενώπιον του Εφετείου Αιγαίου στην υπόθεση Μιλτιάδη Μιχαλόπουλου.
  4. Έγκριση άσκησης των από 21/24-01-2011 προσφυγών κατά των υπ' αριθμ. ΠΝ6420/2010, ΠΝ6427/2010 και ΠΝ6428/2010 αποφάσεων του Νομάρχη Κυκλάδων.
  5. Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γάλακτος  έτους 2011.
  6. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ενός δωδεκατημορίου του προϋπολογισμού έτους 2010 για την προμήθεια ανακλαστήρων οδοστρώματος.
  7. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης τριών δωδεκατημορίων του προϋπολογισμού έτους 2010 για την προμήθεια χαρτιού για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.