ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (4η/2011)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 22η Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση των Δημοτικών Σφαγείων Νάξου.
  2. Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2011.
  3. Έγκριση των υπ' αριθμ. 112, 125 και 182/2011 Αποφάσεων Δημάρχου.
  4. Επανεξέταση της υπ' αριθμ. 16/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης».
  5. Επανεξέταση της υπ' αριθμ. 17/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Άνοιγμα και αξιολόγηση προσφορών για τον τακτικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Νάξου χρήσεως 2010».
  6. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση διαφόρων εγγράφων για την διεκπεραίωση των αναγκαστικών μέτρων προς τους διάφορους οφειλέτες του Δήμου μας.  
  7. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης δύο δωδεκατημορίων (2/12) του προϋπολογισμού έτους 2010 για την εκτέλεση της εργασίας «Καταπολέμηση κουνουπιών».

       Ο Δήμαρχος

       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.