ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νάξος, 22/05/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    Αρ. Πρωτ.:7490
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (23η/2014)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 22α Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση αποδέσμευσης πίστωσης από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
2.Έγκριση πρακτικού 4ου σταδίου (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) για το διεθνή ανοικτό διαγωνισμό «Προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).»
3.Έγκριση πρακτικού β΄φάσης του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου.»
4.Έγκριση 2ου σταδίου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου  «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2014».
5.Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου 6 «Κατασκευή έργων κατακόρυφης σήμανσης και ασφάλισης» του έργου Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας.
6.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 για την καταπολέμηση κουνουπιών Μάιος Ιούνιος 2014

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.