ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 15/09/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:16850
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (38η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 22η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
2.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
3.Εξέταση ένστασης κατά της α’ φάσης του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Χημικών Υλικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
4.Έγκριση της υπ’αρ. 417/2014 Απόφασης Δημάρχου.
5.Έγκριση της υπ’αρ. 428/2014 Απόφασης Δημάρχου.,
6.Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της εργασίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης νήσου Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
7.Aκύρωση της υπ’ αρ. 298/2014 απόφασης περί  Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης και του δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Χαλκείου» και εκ νέου ανάθεση του έργου.
8.Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης των εργασιών  «Διαμόρφωση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας»
9.Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης των εργασιών  «Διαμόρφωση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Νάξου».
10.Κατ’ εξαίρεση ανάθεση υπόθεσης σε ειδικό νομικό. 
11.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
       
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.