ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Νάξος, 18-11-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Αρ. Πρωτ.:16611
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (51η/2013)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 22η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεσης του έργου «Επείγουσα αποκατάσταση του τοίχου του Νεκροταφείου Δ.Κ. Νάξου».
2.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Κορώνου».
3.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την  «Προμήθεια κλειστών κάδων μεταφοράς ιλύος».
4.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση μελέτης «Τοπογραφική Αποτύπωση της Οδού «Δημοτική οδός Κινίδαρος – Καδί – Κεραμωτή».
5.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση μελέτης «Μελέτη Οδοποιίας της Οδού «Δημοτική οδός Κινίδαρος – Καδί – Κεραμωτή».
6.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση μελέτης «Μελέτες Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Δημοτική οδός Κινίδαρος – Καδί – Κεραμωτή».
7.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση μελέτης «Γεωλογική Μελέτη για το έργο «Δημοτική οδός Κινίδαρος – Καδί – Κεραμωτή».
8.Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής.
9.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
10.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
              
 Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.