ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (28η/2011)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 22η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση επικαιροποιημένης κατάστασης δικαιούχων των διανεμηθέντων το έτος 1957 κτημάτων και οικοπέδων του Σωματείου «Ο Τίμιος Σταυρός».
 2. Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011».
 3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατάχωση ανασκαφής οικοπέδου του Δήμου, στην περιοχή Άγιος Μηνάς Δ.Κ. Νάξου».
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή σχάρας ομβρίων και φρεατίων περιοχής Μπαμπούνη και Μπεινέρη Δ.Κ. Φιλοτίου».
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πετρόκτιστων παρτεριών – δημιουργία πρασίνου Δ.Κ. Κουφονησίων».
 6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Μελάνων».
 7. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών:
 8. Α. Αρχιτεκτονική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  Β. Η/Μ μελέτη και τεύχη δημοπράτησης διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 9. Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
 10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.
 11. Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών.
 12. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

              
       Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.