ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Νάξος, 19/05/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         Αρ. πρωτ.: 10011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 23 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
2.Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία: Καθαρισμός ακτών νήσου Νάξου.
3.Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία: Αποφρακτικές εργασίες στα φρεάτια και στα δίκτυα αποχέτευσης.
4.Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία: Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Ηρακλειάς.
5.Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία: Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Δονούσας.
6.Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία: Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Κουφονησίων.
7.Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία: Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Σχοινούσας.
8.Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες παραλιών μόνιμων θέσεων του Δήμου και δημοτικών εκδηλώσεων.
9.Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
10.Διάθεση ή μη πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών ΠΟΕ.
11. Έγκριση ή μη ανάθεσης στο υποθηκοφυλακείο Νάξου της μεταγραφής των υπ' αριθ. 19.900/03-01-2017 και 19.899/30-12-2016 συμβολαίων του Δήμου.
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.