ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/06/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Αρ. Πρωτ.:9357
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (27η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 23η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης παραλιακών οικισμών» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
2.Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Κ. Νάξου».
3.Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Στατική αποκατάσταση του ισογείου κτιρίου και κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου».
4.Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκποίηση ξύλινου διαδρόμου.
5.Έγκριση πρακτικού δ΄φάσης (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης – στάδιο ανάθεσης σύμβασης) εθνικού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής και Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Νάξου και Μικρών Νήσων».
6.Έγκριση πρακτικού δ΄φάσης (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης – στάδιο ανάθεσης σύμβασης) εθνικού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ευφυών μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης επιβατών».
7.Εξέταση ένστασης επί της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανάπτυξη ιστών Ανάπτυξη ιστών με φωτιστικά σώματα τροφοδοτούμενα από φωτοβολταϊκά στοιχεία & σύστημα διαχείρισης για τις στάσεις των αστικών γραμμών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων». 
8.Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
9.Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
10.Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
11.Έγκριση δαπανών δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 που έχουν γίνει από παγία προκαταβολή.
12.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
13.Διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014
14.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.
 Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.