ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Νάξος, 20/11/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ           Αρ. Πρωτ.: 23968
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & 
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 24η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
2.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
3.Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
4.Διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
5.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε..
6.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη Ισόπεδου Κυκλοφοριακού Κόμβου Κ19».
7.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ’’Προμήθεια λιπαντικών για την συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
8.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας».
9.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ’’Προσθήκη W.C. στο Δημοτικό Σχολείο Απειράνθου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
10.Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση των εργασιών: «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης νήσου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
11.Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για  την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών: «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης νήσου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
12.Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση των εργασιών: «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων νήσου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
13.Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για  την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών: «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων νήσου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
14.Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση των εργασιών: «Συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
15.Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για  την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών: «Συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
16.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη Εγκατάστασης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Τίμιος Σταυρός Δ.Ε. Νάξου».
17.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη Εγκατάστασης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Μύλοι Δ.Ε. Δρυμαλίας».
18.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη Η/Μ αποκατάσταση σπιτιού Κουνέτη στην Τ.Κ. Απειράνθου».
19.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Γενικού Λυκείου Χαλκείου». 
20.Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
21.Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Παρακολούθηση λειτουργίας αντλιοστασίου ύδρευσης Δ.Ε. Σχοινούσας».
22.Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Κ. Κουφονησίων».
23.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή του 1ου Γυμνασίου Δ.Κ. Νάξου».
24.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση αποχέτευσης προς Μονίτσια στην Τ.Κ. Χαλκείου».
25.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη στατικής και αντισεισμικής επάρκειας Γυμνασίου Σκαδού».
26.Εισήγηση της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου, επί αιτήματος συμβιβασμού.
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.