ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Νάξος, 25/08/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ     Αρ. Πρωτ.: 16146
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 25η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας: «Καταπολέμηση Κουνουπιών Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2015 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
2.Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία Ιατρού Εργασίας του Δήμου Νάξου & Μ.Κ. .
3.Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου Νάξου & Μ.Κ. .
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.