ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (38η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 25η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή παιδικών χαρών Δ.Κ. Νάξου».

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα για την επίσπευση των διαδικασιών, ώστε αφενός να είναι εφικτή η νόμιμη λειτουργία τουλάχιστον 3 παιδικών χαρών στο Δήμο μας και αφετέρου η αποφυγή δημιουργίας καθυστερήσεων στο ενταγμένο πρόγραμμα.

2. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του Υποέργου 6 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων».

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι η εν θέματι Πράξη είναι ενταγμένη στο ΕΠΠΕΡΑΑ και απαιτείται επίσπευση των διαδικασιών λόγω προθεσμίας. 

3. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων και έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια καυσίμων υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις οι οποίες έχουν νομίμως αναληφθεί από τους Κ.Α. 20-6641.001, 25-6641.001, 25-6643.001 και 25-6644.001 του δημοτικού προϋπολογισμού δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αυτών και για την ομαλή λειτουργία τους απαιτείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α. άλλων υπηρεσιών στα όρια του συμβατικού ποσού της προμήθειας καυσίμων.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.