ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Νάξος, 22/1/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                 Αρ. Πρωτ.: 1017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 27η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.
1.Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την διεκπεραίωση αναγκαστικών μέτρων και επίδοση εγγράφων Νομικής Υπηρεσίας.
2.Έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας».
3.Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη μίσθωση χημικών τουαλετών.
4.Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του προσωπικού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5.Εξέταση ένστασης κατά της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία: Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕ Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2015-2016.
6.Εξέταση ένστασης κατά της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία: Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕ Δρυμαλίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2015-2016.
7.Διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.