ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 24/03/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ           Αρ. Πρωτ.: 4384 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 28η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού αποσφράγισης-αξιολόγησης δικαιολογητικών/ τεχνικών προσφορών ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2016-2017. 
2.Παραλαβή μελέτης: «Μελέτη διαμόρφωσης χώρου Λαϊκής Αγοράς Δ.Κ. Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
3.Ενημέρωση δικασίμων μηνός Απριλίου 2016 για έγκριση παραστάσεων και μετάβαση εκτός έδρας της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.