ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 21/07/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:11936
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (31η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 28η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου του έτους 2014.
2.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».
3.Αποδοχή δωρεάς ακινήτων διαθήκης Αργύριου Σοφικίτη.
4.Έγκριση παραστάσεων της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.
5.Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπων στη Δ.Κ. Σχοινούσας.
6.Έγκριση πρακτικού α’ φάσης διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανάπτυξη ιστών με φωτιστικά σώματα τροφοδοτούμενα από φωτοβολταϊκά στοιχεία και σύστημα διαχείρισης για τις στάσεις των αστικών γραμμών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
7.Λήψη απόφασης επιστροφής παραβόλου ένστασης κατά του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου 6 «Κατασκευή έργων κατακόρυφης σήμανσης και ασφάλισης» του έργου Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας.
8.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων νήσου Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
9.Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
10.Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
11.Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
12.Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών». 
13.Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
14.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
15.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
16.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
17.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
18.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
19.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
20.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
21.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
22.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
23.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
24.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
25.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
26.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
27.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
28.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
29.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
30.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
31.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
32.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
33.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
34.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
35.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
36.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
37.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
38.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
39.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
40.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
41.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
42.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
43.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
44.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
45.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
46.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
47.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
48.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
49.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
50.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.