ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (30η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 28η Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου».
  2. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
  3. Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες παροχής συμβούλου σε θέματα κυκλοφοριακών βελτιώσεων – αναβάθμισης οδικής ασφάλειας και δημιουργία μητρώου οδικού δικτύου Νάξου».
  4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος για υδροδότηση δεξαμενής Αμπράμ της Τ.Κ. Κορωνίδας».
  5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης από οικία Λιανού έως πηγάδι φουντάνας» στην Τ.Κ. Γαλήνης.
  6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις εντός οικισμού Τ.Κ. Γαλήνης».
  7. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών αποστολής 4.800 ταχυδρομικών αντικειμένων.
  8. Έγκριση αποδέσμευσης πίστωσης Κ.Α. 70-6162.003 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
  9. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
  10. Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.