ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (43η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 28η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης» έτους 2012.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα για την επίσπευση των διαδικασιών διενέργειας της προμήθειας ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης.

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά μηχανήματος έργου, Ισοπεδωτής Γαιών με αρ. κυκλ. ΜΕ-121493 που παραχωρήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από την Άνδρο στη Σύρο και από την Σύρο στη Νάξο. 

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της προγραμματισμένης μετακίνησης του μηχανήματος του θέματος και της έλλειψης επαρκών ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.