ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 25/09/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:17992
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (40η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 29η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
2.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Χημικών ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
3.Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης παραλιακών οικισμών».
4.Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για το υποέργο 2 «Αποκατάσταση των 10 ΧΑΔΑ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
5.Έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου 2 «Αποκατάσταση των 10 ΧΑΔΑ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
6.Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για το υποέργο [7] «Αποκατάσταση 1 ΧΑΔΑ στη θέση Μπαμπακιές Β του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
7.Έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου [7] «Αποκατάσταση 1 ΧΑΔΑ στη θέση Μπαμπακιές Β του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
8.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης Πυρασφάλειας και τευχών δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (2ου , 4ου Δημοτικού, 1ου Νηπιαγωγείου».
9.Διάθεση πίστωσης για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
10.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
       
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.