ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 25/11/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         Αρ. πρωτ.: 21847
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 29η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
2.Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 2016.
3.Διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
4.Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη συντήρηση κεντρικών συστημάτων θέρμανσης σχολείων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (για τη σχολική περίοδο 2016-2017).
5.Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την ασφάλιση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Δ.Κ. Κουφονησίων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. 
6.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών σήμανσης.
7.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών δημοτικών δρόμων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8.Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης (4) Φ.Σ. επί υφιστάμενων Στ. Χ.Τ. στον κεντρικό δρόμο προ του ιχθυοτροφείου Στελίδας Νάξου.
9.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ανάθεση σε συμβολαιογράφο σύνταξης συμβολαίου αποδοχής δωρεάς ½ των ακινήτων κληρονομιάς Σοφικίτη, από τη σύζυγό του Αθανασία Υφαντή Σοφικίτη.
10.Ανάθεση σε δικηγόρο για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου, αντίκρουσης της αγωγής Εμμ. Νανούρη κατά του πρώην Δήμου Δρυμαλίας, λόγω κωλύματος της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.