ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Νάξος, 23/12/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ           Αρ. Πρωτ.: 26292
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & 
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 29η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.Εισήγηση αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
2.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
3.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε..
4.Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
5.Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕ Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2015-2016».
6.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕ Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2015-2016».
7.Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕ Δρυμαλίας Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2015-2016».
8.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕ Δρυμαλίας Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2015-2016».
9.Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Νάξου. 
10.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Νάξου. 
11.Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δρυμαλίας. 
12.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δρυμαλίας. 
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.