ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (2η/2013)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 29η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών για τα ετήσια ασφάλιστρα οχημάτων/μηχανημάτων και μοτοσικλετών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών που απορρέουν από τις συμβάσεις ανάθεσης προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013» και παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
3. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών.

Η συζήτηση των παραπάνω θεμάτων κρίνεται κατεπείγουσα διότι δεν έχει ψηφιστεί  ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους και μπορούν έως την 31η Ιανουαρίου να διατίθενται οι πιστώσεις του προηγούμενου έτους που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.