ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (15η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 29η Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασία αναμετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο εσωτερικό».

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι οι εν θέματι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου 2012.

2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμίας.

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή του μηχανήματος έργου ΜΕ-115127 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία του μηχανήματος αυτού για την κάλυψη αναγκών των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευστάθιος Αγγελής

 

Comments are closed.