ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                             Νάξος, 17/1/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                     Αρ. πρωτ.:1462
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 21 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και αναλώσιμων ειδών μελανιών τόνερ έτους 2020.
2. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και επέκταση τμημάτων Παραλιακών οικισμών
3. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Δ.Κ. Κουφονησίου
4. Έγκριση πρακτικού προσωρινού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο < Αθλητικό Κέντρο στη θέση Μαυρομοίρες της Τ.Κ. Απεράθου>
5. Έγκριση πρακτικού προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία <<Καθαρισμός ακτών νήσου Νάξου έτους 2020>>
6. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για τη σύνταξη πληρεξουσίου
7. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.