ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 30/12/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:25655
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (57η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 30η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ.στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, λόγω του κλεισίματος του οικονομικού έτους:
1.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τμήματος υφιστάμενου αγωγού αποχέτευσης στην Τ.Κ. Γλινάδου».
2.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις Τ.Κ. Κινιδάρου».
3.Εξέταση ένστασης και έγκριση αποτελέσματος του ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας «Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντιλιιοστασίων ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
4.Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής.
5.Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση.
6.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πέργκολας στο νηπιαγωγείο Φιλωτίου».
7.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Απεράθου».
8.Διάθεση πίστωσης για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
9.Εγκρίσεις δαπανών, διαθέσεις πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014. 
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.