ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νάξος, 26-10-2011

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                Αρ. Πρωτ.:13387

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (25η/2011)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 31η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄, Β΄και Γ΄ τριμήνων οικονομικού έτους 2011 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  2. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011».
  3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπων Τ.Κ. Ποταμιάς.
  4. Έγκριση της υπ' αριθμ. 741/2011 Απόφασης Δημάρχου. 
  5. Έγκριση παράστασης της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πάρου στη δικάσιμο της 15-11-2011.
  6. Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 44/2011 Αποφάσεως Ειρηνοδικείου Νάξου.
  7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.
  8. Διαθέσεις πιστώσεων.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.