ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (48η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 31η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση προσφυγής σε δικαστήριο για λήψη Ιερών Λειψάνων.
  2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Χώρας Νάξου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
  3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή υδροληψιών και βελτίωση – εκσυγχρονισμός δικτύων ελέγχου χειρισμού λιμνοδεξαμενής Εγγαρών & φράγματος Φανερωμένης» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
  4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – Πλακοστρώσεις δρόμων οικισμού Δ.Κ. Φιλωτίου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
  5. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης».
  6. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων έτους 2013» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
  8. Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.