ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Νάξος, 18/11/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         Αρ. πρωτ.: 21521
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 25η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
2.Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων  από τον δημοτικό προϋπολογισμό  έτους 2016.
3.Διάθεση πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 για την κατεπείγουσα ανάγκη απευθείας ανάθεσης αποκατάστασης βλαβών -προμήθειας εξοπλισμού για την εξοικονόμηση επιπλέον ποσοτήτων νερού ύδρευσης περιοχών της ν. Νάξου, για λόγους λειψυδρίας .
4.Διάθεση πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 για την κατεπείγουσα ανάγκη απευθείας ανάθεσης προμήθειας ’’αντλίας μοτέρ και λοιπών υλικών για την επαναλειτουργία της γεώτρησης Μητροπόλου ΙΙ’’ με σκοπό την παραγωγή επιπλέον ποσοτήτων νερού, για  λόγους λειψυδρίας.
5.Διάθεση πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 για την κατεπείγουσα ανάγκη απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργου: Επείγοντα έργα αντιμετώπισης λειψυδρίας – Διασύνδεση δικτύων ύδρευσης δυτικών παραλιών.
6.Διάθεση πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
7.Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Πορί στη Δ.Κ. Κουφονησίων.
8.Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη παραλλαγής δικτύου χαμηλής τάσης λόγω διαμόρφωσης οδικού κόμβου στη θέση ’’Λαϊκή Αγορά Νάξου’’.
9.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τν προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχ/τα Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. 
10.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια  Ειδών Τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π.  έτους 2017».
11.Ενημέρωση δικασίμων μηνός Νοεμβρίου 2016 για έγκριση παραστάσεων και μετάβαση εκτός έδρας της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.